محورهای بخش ادبی کنگره ملی امیرکبیر

 

 

به گزارش دبیرخانه کنگره ملی امیرکبیر محورهای بخش ادبی به شرح زیر اعلام فراخوان کرد.

 

 

 

 

 محورهای بخش ادبی بشرح ذیل می باشد:

۱ . زندگی و شخصیت امیرکبیر
الف: زندگینامه ، شناخت شخصیت امیرکبیر
ب . اندیشه ها و مقام علمی امیرکبیر


۲ . امیرکبیر و وقف
الف. معرفی موقوفات
ب . وصیت نامه امیرکبیر
ج . شرح کامل موقوفات


۳ . شیعه سیاستمدار
الف. اندیشه های شیعی امیرکبیر
ب . سیاست عین دیانت امیرکبیر
ج . جایگاه سیاسی امیرکبیر در عصر قاجار
د . نقش امیرکبیر در شکل گیری و اعتلای فرهنگ سیاسی شیعه


۴ . تبعیت از ولی فقیه و علمای شیعه
الف. ارتباط امیرکبیر با علمای شیعه
ب . نقش علما و فرهنگ شیعی در تفکر سیاسی اجتماعی امیرکبیر
ج . امیرکبیر و شیخ عبدالحسین تهرانی

 


۵ . مبارزه با فرقه ها و مذاهب انحرافی
الف. نقش امیرکبیر در فرجام غائله باب و بهاییت
ب . مبارزه با انحرافات دینی و مذهبی
ج . اصلاحات مذهبی در دوران امیرکبیر
د . مبارزه با استعمار پیر
ه . ساماندهی روضه خوانی و شعائر مذهبی
و . مبارزه با اخوندهای انگلیسی و اسلام انگلیسی و درباری

 

۶ . اصلاحات اجتماعی و فرهنگی
الف. ساختن مدرسه دارالفنون
ب . روزنامه وقایع الاتفاقیه
ج . مبارزه با فساد اقتصادی و اجتماعی

 


۷ . امیرکبیر در نگاه علما و بزرگان

نوشتن دیدگاه