اسامی پذیرفتگان نخستین کنگره ملی امیر کبیر؛ امیر وقف

 

 

اسامی پذیرفتگان نخستین کنگره ملی امیر کبیر؛ امیر وقف 

 

 

 

به گزارش دبیرخانه کنگره ملی امیر کبیر، اسامی پذیزفتگان نخستین کنگره ملی امیر کبیر؛ امیر وقف به شرح ذیل است:

 

 بخش علمی

 

1. مهدی فاطمی و زکیه قیصری زاده
2. یوسف سیفی

3. شعیب یاری و شاپور موسوی

 

 بخش مجازی

 

رضا غفوری

 

 بخش ادبی

 

سارا شجاعی

سپیده شراهی

محسن کاویانی

مریم پیلهور

 

بخش هنری

 

محمدعلی کریمیپور

باقر جعفری

امیرعلی خدابنده

مصطفی بهمن آبادی  

 

 

 

  • توجه: لیست فوق الذّکر بدون هیچ ترتیب خاصی اعلام شده است.

نوشتن دیدگاه